Haulerwijk

Een nog fijner dorp!

Een nog fijner dorp!

In oktober is het project ‘Het betrokken dorp’ voor een periode van drie jaar van start gegaan: een initiatief van Plaatselijk Belang en de gemeente met als doel om concrete projecten op te zetten die de leefbaarheid en de veiligheid in het dorp gaan bevorderen en een klimaat creëren waarin de jeugd zich kan ontplooien op hun weg naar volwassenheid.

De oorsprong van 'Het betrokken dorp' ligt begin 2015. Plaatselijk Belang organiseerde in Sinnehiem een bewonersbijeenkomst om met elkaar in gesprek te gaan over de, toen nog volop aanwezige jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit in Haulerwijk. Deze vruchtbare bijeenkomst, waar ook de jeugd bij aanwezig was en het woord voerde, heeft daarna geleid tot diverse gesprekken tussen Plaatselijk Belang en de gemeente. Toen vervolgens ook de provincie Haulerwijk aanwees als aandachtsgebied voor de jeugdproblematiek, ontstond het idee van een breder initiatief: 'Het betrokken dorp'. Hoewel inmiddels de jeugdcriminaliteit aanzienlijk is gedaald, blijft de vraag actueel hoe we als inwoners van Haulerwijk voor jong en oud onze leefomgeving verder kunnen verbeteren.

DESKUNDIGEN

Om hier antwoord op te krijgen is contact gezocht met twee deskundigen: wetenschappelijk onderzoeker Jaap Noorda en criminoloog Henk Ferwerda. Zij hebben de vragen vertaald naar een plan van aanpak. De eerste stap daarvan is inmiddels gerealiseerd. Er is een initiatiefgroep opgezet, waar diverse partijen deel van uitmaken die met jeugd te maken hebben. Denk aan bijvoorbeeld Plaatselijk Belang, Politie, Scala, sportverenigingen, scholen, gemeente, ondernemersvereniging en de kerken. De initiatiefgroep heeft de rol van denktank en de partijen stellen hun kennis en netwerk beschikbaar. Namens Plaatselijk Belang zijn Gert-Jan Post en Anne Hof betrokken als trekkers van het initiatief.

VOLGENDE STAP

Jaap Noorda gaat de komende tijd gesprekken aan met diverse inwoners van Haulerwijk. Dat kan individueel of in samenwerkingsverband. Praktisch betekent dit dat er bijeenkomsten worden georganiseerd waar ouders, bewoners, professionals en jeugdigen zelf in gesprek gaan over vragen als: hoe gaan we graag met elkaar om, welke normen en waarden vinden wij belangrijk, wat vinden wij prettig aan Haulerwijk en welke dingen missen er nog? Ondertussen gaat Henk Ferwerda twee fenomeenonderzoeken houden in het dorp om een beeld te krijgen van de zogenaamde risicojeugd en om de veiligheidsbeleving van inwoners in kaart te brengen. Beide initiatieven leveren straks veel ideeën en informatie op.

PROJECTEN

Uiteindelijk moeten de onderzoeksresultaten en gesprekken resulteren in concrete projecten om de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in het dorp te vergroten. Door informatie vanuit de inwoners op te halen is het dus een bottom-up benadering. De deskundigen gaan niet zelf projectideeën bedenken, maar laten dit aan de inwoners over. Daarmee zijn projecten straks helemaal afgestemd op de specifieke situatie in Haulerwijk. De ervaringen die opgedaan worden in dit project worden gedeeld met andere gemeenten in Friesland met soortgelijke kenmerken en problematiek als in Haulerwijk. Doel hiervan is dat deze gemeenten direct de ervaringen kunnen toepassen. Verder zal er in overleg met de opdrachtgevers, de gemeente en provincie, in 2019 een conferentie georganiseerd worden waar het gehele project geëvalueerd wordt.

Foto: Het initiatief 'Het betrokken dorp' komt voort uit de bewonersbijeenkomst over de jeugdproblematiek van 3 maart 2015. (Foto: Sjoerd Weiland)

Terug naar overzicht

Deze website is van Ondernemersvereniging Haulerwijk.