Haulerwijk

Het betrokken dorp

Eind vorig jaar is een start gemaakt met 'Het betrokken dorp'. Dit is een meerjarig programma om samen met ouders, bewoners, jeugd en professionals de leefbaarheid in Haulerwijk en het positief opgroeien van de jeugd te vergroten.

Wij vragen u om via deze link een korte vragenlijst in te vullen over jeugdoverlast in Haulerwijk.

Plaatselijk belang

Bestuurssamenstelling Plaatselijk Belang 'Vooruitgang' Haulerwijk

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter:                Anne Hof                   

Secretaris:                Gert-Jan Post

Penningmeester:   Peter Alberts

Bestuurslid:              Anita Douwsma ACH

                                       Petra Meijstra ACH

 

Contactadres Plaatselijk Belang:

Gert-Jan Post, Praam 3, 8433 HA Haulerwijk, mail: secr.pbhaulerwijk@gmail.com

 

TAKEN

Het bestuur van Plaatselijk Belang doen naast hun functie nog diverse andere taken. Welke dat zijn, ziet u in bijgaand overzicht.

LID WORDEN?

De vereniging telt ruim 900 leden. Dit betekent dat in een ruime meerderheid van de huishoudens in Haulerwijk een lid te vinden is. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. Bent u nog geen lid, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden. De contributie bedraagt slechts € 5,00 per jaar indien per automatische incasso betaalt en € 6,50  indien u contant per kwitantie betaalt.

ALGEMENE INFORMATIE

Vereniging Plaatselijk Belang 'Vooruitgang' te Haulerwijk

Doelstelling:

Artikel 3 van de statuten: De vereniging heeft ten doel door eendrachtige samenwerking de algemene belangen van de plaats Haulerwijk in het bijzonder en die van de omliggende plaatsen in het algemeen te behartigen.

Werkwijze:

Het bestuur vergadert tienmaal per jaar (maandelijks met uitzondering van de maanden juli en augustus). Daarnaast is er de jaarlijkse ledenvergadering, waar het bestuur verantwoording aflegt en er gelegenheid is voor uitwisseling van actuele onderwerpen. Ook organiseert het bestuur jaarlijks een overleg met de gezamenlijke buurtverenigingen van Haulerwijk. Binnen de gemeente Ooststellingwerf is er jaarlijks tweemaal een overleg met alle verenigingen van Plaatselijk Belang. (OPO = Overleg Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf)

– één vergadering van alle voorzitters, om actuele zaken te bespreken en ervaringen uit te wisselen

– één vergadering van alle PB besturen met het College van B&W en de gemeenteraadsleden

Overige activiteiten:

– avondvierdaagse:

De Avondvierdaagse Commissie organiseert, onder auspiciën van PB, jaarlijks de welbekende avondvierdaagse.

– 4 mei dodenherdenking:

Een gezamenlijke commissie van Plaatselijk Belang Haulerwijk en Plaatselijk Belang Waskemeer organiseert de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.

– Activiteiten Commissie Haulerwijk (ACH)

Het bestuur van PB is vertegenwoordigd in de ACH, deze commissie zet zich in als stimulator en coördinator van allerlei activiteiten in Haulerwijk. Ook organiseert de ACH het grote vuurwerk met oud en nieuw.

– Jeugdhonk in 'de Samensprong':

Plaatselijk Belang Haulerwijk is eigenaar van het jeugdhonk. Zij huurt daartoe de ruimte van de beheerstichting 'de Samensprong'. De daarmee gemoeide kosten worden via een bijdrage van de gemeente vergoed. Verder is Plaatselijk Belang eigenaar van de speelplaats in het Blauwe Bos en van het straatmeubilair in het centrum bij de rotonde.

– Het betrokken dorp:

Een interactief programma voor verbetering van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en onderlinge verstandhouding tussen jeugd en volwassenen in Haulerwijk. Lees meer over dit project op bijgaande pdf !!!

Defecte straatverlichting?

Defecte straatverlichting is vervelend en werkt criminaliteit in de hand. Ziet u defecte straatverlichting in ons dorp? Geef de straat en het huisnummer op waar de lantaarnpaal staat, of nog beter noteer het nummer dat op de lantaarnpaal staat (op een paar meter hoogte). Bel vervolgens de gemeente via 140516 (zonder netnummer) en geef de defecte straatverlichting door. Laat uw telefoonnummer of e-mailadres achter zodat de gemeente u bij onduidelijkheden kan bereiken. Via de website van de gemeente www.ooststellingwerf.nl kunt u een digitale melding doen via de website 'Verbeterde de Buurt'. Klik daarvoor op de openingspagina van de website op 'Melding doen' (onderaan de pagina) en vervolgens op de pagina die daarna verschijnt weer op 'Melding doen'. Is de verlichting niet binnen 8 (werk-)dagen gemaakt, bel dan op maandag tot en met donderdag naar de afdeling Beheer en Onderhoud op het gemeentehuis (0516) 566318 om het door te geven of stuur een e-mail naar f.devries@ooststellingwerf.nl