Haulerwijk

Zorgen over toekomst accommodaties

Zorgen over toekomst accommodaties

Er is nog veel onduidelijk en er zijn veel zorgen over de toekomst van de accommodaties in Haulerwijk. Dat bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op maandag 22 april in De Enter.

De gemeente beheert over heel Ooststellingwerf 58 accommodaties. Denk dan bijvoorbeeld aan sporthallen, zwembaden, dorpshuizen of schoolgebouwen. Van 25 accommodaties is de gemeente juridisch eigenaar en van de overige 33 heeft de gemeente ‘economisch claimrecht’, dat wil zeggen dat de gemeente een gebouw zonder kosten kan terugvorderen als een schoolbestuur besluit het onderwijs daar te beëindigen.  

HERZIEN

De gemeente is om meerdere redenen op dit moment het accommodatiebeleid aan het herzien. Zo sluit het huidige aanbod niet aan bij de toekomstige vraag en is de betaalbaarheid van de voorzieningen onzeker door oplopende onderhoudskosten en de noodzaak om veel gebouwen te verduurzamen. Om kwalitatief hoogwaardige accommodaties te houden moeten er keuzes gemaakt worden. 

INSPRAAK

De gemeente heeft inwoners zoveel mogelijk willen betrekken bij het nieuw te maken accommodatiebeleid. Onder andere door een enquête, bijeenkomsten en verschillende overleggen wilde de gemeente een beeld krijgen hoe inwoners dachten over de accommodaties. Belangrijkste conclusies hieruit zijn dat inwoners vinden dat er voldoende accommodaties zijn en dat zij graag de huidige accommodaties willen behouden. Met name de dorpshuizen, want deze hebben een belangrijke rol in de leefbaarheid en verenigingen willen hun clubgebouw niet verliezen. Specifiek voor Haulerwijk geldt dat er een kans ligt om de sporthal en de Enter met elkaar te verbinden. Als de sportschool dan verplaatst wordt, kan er een goede ontmoetingsfunctie gemaakt worden. 

SCENARIO'S

Om een beeld te krijgen van de mogelijke uitkomsten van het beleid, zijn vijf toekomstscenario’s ontwikkeld. In het meest sobere scenario richt de gemeente zich alleen nog op de uitvoering van wettelijk verplichte taken. In dat geval blijft de gemeente verantwoordelijk voor het schoolgebouw, zou dorpshuis De Enter verplaatst worden naar de Samensprong, wordt de subsidie voor zwembad Haulewelle stopgezet en wordt niet meer geïnvesteerd in de tennisaccommodatie. Maar er wordt ook overwogen om de sporthal af te breken en hiervoor in de plaats een kleine gymzaal te maken al dan niet in combinatie met het dorpshuis, waarbij één dorpshuis voor zowel Haule als Haulerwijk tot de mogelijkheden behoort. In het meest ruime scenario blijven alle accommodaties bestaan en worden alle gemeentelijke gebouwen verduurzaamd. Realistisch is echter dat de uitkomst ergens in het midden komt te liggen. Op dit moment wordt een voorkeurscenario door de gemeente uitgewerkt inclusief financiële consequenties. In september neemt de gemeente hierover een besluit. 

De gemeente ontwikkelt beleid over de toekomst van de accommodaties. (Foto: Sjoerd Weiland)

   Terug naar overzicht

Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !
Activiteiten agenda