Haulerwijk

Informatie Plaatselijk Belang

BESTUUR:

Voorzitter:                  Popke Akkerman

Secretaris:                  Roel Wink

Penningmeester:     Lucie Cazemier

Bestuurslid:                Bart Luchtenveld, Wim van Dijk, Sieta van den Bosch en Anita Douwsma

Contactadres:  Secr.pbhaulerwijk@gmail.com

 

TAKEN

De bestuursleden van Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Haulerwijk hebben naast hun functie nog diverse andere taken.

LID WORDEN?

De vereniging telt ruim 800 leden. Dit betekent dat in een ruime meerderheid van de huishoudens in Haulerwijk een lid te vinden is. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel. Bent u nog geen lid, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden. De contributie bedraagt slechts € 7,50 per jaar indien per automatische incasso betaalt en € 9,00 indien u contant per kwitantie betaalt.

ALGEMENE INFORMATIE

Vereniging Plaatselijk Belang 'Vooruitgang' te Haulerwijk

Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Haulerwijk is opgericht om op te komen voor het algemeen belang van Haulerwijk en de inwoners. We proberen de leefbaarheid in en om Haulerwijk verder te verbeteren zodat het dorp een prima plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

Werkwijze: 

Het bestuur vergadert tienmaal per jaar (maandelijks met uitzondering van de maanden juli en augustus). Daarnaast is er de jaarlijkse ledenvergadering, waar het bestuur verantwoording aflegt en er gelegenheid is voor uitwisseling van actuele onderwerpen. 

Ook organiseert het bestuur jaarlijks een overleg met de gezamenlijke buurtverenigingen van Haulerwijk. 

Binnen de gemeente Ooststellingwerf is er jaarlijks een overleg met alle verenigingen van Plaatselijk Belang en het college van B&W. (OPO = Overleg  Plaatselijke Belangen Ooststellingwerf)

Verder is er jaarlijks een regio-overleg met de besturen van de Plaatselijke Belang verenigingen van Haule, Waskemeer, Donkerbroek.

En er vindt tweejaarlijks een vergadering van het bestuur met het College van B&W en de gemeenteraadsleden plaats.

Overige activiteiten:

– avondvierdaagse:

De Avondvierdaagse Commissie organiseert, onder auspiciën van PB, jaarlijks de welbekende avondvierdaagse.

– 4 mei dodenherdenking: 

Een gezamenlijke commissie van Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Haulerwijk en Plaatselijk Belang Waskemeer organiseert de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.

– Haulerwijk Activiteiten Platform (HAP) 

Het bestuur van PB is vertegenwoordigd in het HAP, deze commissie zet zich in als stimulator en coördinator van allerlei activiteiten in Haulerwijk.

– Jeugdhonk in 'de Samensprong':

Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Haulerwijk is eigenaar van het jeugdhonk. Zij huurt daartoe de ruimte van de beheerstichting 'de Samensprong'. De daarmee gemoeide kosten worden via een bijdrage van de gemeente vergoed. Verder is Plaatselijk Belang eigenaar van de speelplaats in het Blauwe Bos en van het straatmeubilair in het centrum bij de rotonde.

– Het dorpspark:

Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ Haulerwijk stelt zich ten doel om het vernieuwde dorpspark, het centrum van activiteiten te laten zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat er in het park nutsvoorzieningen worden aangelegd, en dat er een commissie tot stand komt die het gebruik en onderhoud van het dorpspark organiseert. Verder dient de samenwerking tussen participanten in het park te worden gestimuleerd.

– Het betrokken dorp:

Een interactief programma voor verbetering van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en onderlinge verstandhouding tussen jeugd en volwassenen in Haulerwijk. Lees meer over dit project op bijgaande pdf !!!

Beheer:

Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ is beheerder van:

 • Het Jeugdhonk in ‘De Samensprong’
 • De dorpstuin ‘De Groene Stek’
 • Het dorpspark Haulerwijk
 • De speeltoestellen in het Blauwe Bos
 • Straatmeubilair bij de rotonde in Haulerwijk
 • De begraafplaats van fam. Kok in het Blauwe bos

Het Betrokken Dorp:

Eind 2017 is een start gemaakt met Het betrokken dorp. Dat is een meerjarig programma om samen met ouders, bewoners, jeugd en professionals de leefbaarheid in het dorp Haulerwijk en het positief opgroeien van jeugd te vergroten. Door met elkaar te praten over hoe je op een goede manier met elkaar omgaat tussen bewoners onderling, maar ook tussen jongeren en ouderen in het dorp, komen goede ideeën en sociale activiteiten tot stand.

Inwoners zijn trots op Haulerwijk

Er is in de afgelopen tweeëneenhalf jaar al heel veel informatie verkregen tijdens gesprekken met inwoners. Hieruit blijkt dat we best trots zijn op ons dorp.

 • Trots op het dierenparkje van Henk de Jong en de Groene Stek in het dorpspark
 • Trots op sociale voorzieningen zoals sportaccommodaties, buurthuis, Jeugdhonk, school
 • Trots op de gemoedelijkheid en dorpsgevoel
 • Trots op het initiatief “Meer voor Haulerwijk”
 • Trots op de vele betrokken vrijwilligers
 • Trots op de ondernemers
 • Trots op wat Haulerwijk tot stand kan brengen. 

Minder jeugdoverlast

Eén van de problemen waar flink op is geïnvesteerd is de aanpak van jeugdoverlast.

We kunnen nu constateren dat de overlast in Haulerwijk behoorlijk minder geworden is. Dit blijkt uit een verminderd aantal meldingen bij de politie, maar ook uit ervaring van bewoners. Reden voor de verbetering is een gemeenschappelijke aanpak door alle partijen, dus integrale samenwerking en inzet van zowel professionals als vrijwilligers. Denk hierbij aan politie, Scala Welzijn, sportorganisaties, school, kerkelijke organisaties en niet te vergeten het Young Leaders programma!

Young Leaders

Inmiddels zijn er drie Young Leaders trainingen uitgevoerd. Bij de eerste training waren twaalf jongeren betrokken. Tien van hen hebben dit afgerond met een certificaat, na het organiseren van een activiteit in het zwembad Haulewelle. Hier waren 200 bezoekers bij aanwezig. Een prachtig evenement! Belangrijk is nu dat deze jongeren zoveel mogelijk worden ingezet bij de organisatie van activiteiten in ons dorp. Zij vormen namelijk het nieuwe kader voor verenigingen. Recent heeft een aantal jongeren de Jongeren Organisatie Haulerwijk (JOH) opgericht. Zij zullen zich gaan richten op het organiseren van activiteiten voor de jeugd. De JOH wordt van harte ondersteund door Plaatselijk Belang.

Andere resultaten

Het dorpspark is geheel gerenoveerd en uitgebreid met fitness, een hondenweide, nieuwe paden, een podium en de beplanting wordt goed onderhouden.

Het Beweegcafé is van start gegaan. Dit is een programma voor mensen die wat minder in beeld zijn bij de zorginstellingen en hierdoor mogelijk vereenzamen. Doel is om hen uit hun isolement en eenzaamheid te halen d.m.v. activiteiten onder leiding van zorgspecialisten.

1. Aanbevelingen ontmoetingsplek voor jong en oud

1) Er is behoefte aan een veilige, warme ontmoetingsplek voor jongeren in een sfeer van ongedwongen toezicht. 

2) Er moet een plan komen voor een centrale accommodatie waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. 

2. Aanbevelingen vrijwilligerswerk

1) Vrijwilligerswerk is belangrijk voor onderlinge sociale binding en contact. 

2) Het is belangrijk de inzet van vrijwilligers te waarderen. 

3) Modern vrijwilligerswerk functioneert goed bij het opsplitsen van werkzaamheden in deeltaken. 

3. Aanbevelingen drank- en drugsgebruik

1) Er moet meer aandacht zijn voor het opgroeien van jongeren. 

2) Het is verstandig drugsgebruik onder jongeren niet te ontkennen, maar op een behoedzame manier te benaderen waardoor jongeren zich niet buiten gesloten voelen. 

3) Nodig is toezicht op drinkgedrag van jongeren buitenshuis in de openbare ruimte. Dat geldt vooral voor jongere jeugd. 

4. Aanbevelingen ouder worden in Haulerwijk

1) Belangrijk voor ouderen is dat er een goede sociale sfeer is in het dorp, ook naar ouderen.

2) Het bespreekbaar maken van ouder worden is een goede zaak. 

3) Ontmoeting van jong en oud en mix van leeftijden is aan te bevelen. 

5. Aanbevelingen jongeren

1) Er is aandacht nodig voor eenzaamheid onder jongeren.

2) De ontmoetingsplaats voor jongeren in sporthal de Bongerd wordt zeer gemist. 

3) Er zijn te weinig woningen voor starters. 

Kortom, er is nog veel te verbeteren in Haulerwijk. Maar laten we vooral niet vergeten dat er al veel zaken die in eerdere bijeenkomsten als verbeterpunten werden genoemd, inmiddels zijn opgelost.

Samen maken we van Haulerwijk een prettige woon- en leefomgeving.