Haulerwijk

Brievenbus en samenstelling bestuur

POSTBUSSEN TNT

Enkele maanden geleden is de postbus van TNT aan de Norgerweg verdwenen. Daarvoor is er een nieuwe postbus bij de Poiesz gekomen. Mede naar aanleiding van enkele reacties uit het dorp heeft Plaatselijk Belang navraag gedaan bij TNT Post. Concreet hebben we gevraagd, waarom de postbus aan de Norgerweg is verdwenen en waarom de brievengleuf hoger was geplaatst dan in de oude situatie. TNT Post heeft in zijn reactie aangegeven, dat de plaatsing van de postbussen in overeenstemming is met de Postwet. De afstand van de bewoners van Haulerwijk tot de postbus bij de Poiesz valt binnen de criteria die daarvoor zijn vastgesteld. Ten aanzien van de hoogte van de brievengleuf heeft TNT Post aangegeven, dat die op dezelfde hoogte zit als het verleden. Op grond van de reactie van TNT Post ziet Plaatselijk Belang geen mogelijkheden om de postbus aan de Norgerweg te laten herplaatsen.

SAMENSTELLING BESTUUR

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur van Plaatselijk Belang 'Vooruitgang' mandaat gekregen om de posten van voorzitter, secretaris en penningmeester in onderling overleg te verdelen. Als bestuur hebben wij daarover gesproken en zijn tot de volgende invulling gekomen:

  • Voorzitter: Wim van Dijk
  • Secretaris: Irene van der Wal
  • Penningmeester: Lucie Cazemier
  • Leden: Bart Luchtenveld, Jan Venema en Sieta van den Bosch.
  • Hendrik ten Hoor neemt namens de commissie Welzijn deel aan de vergaderingen van PB.

Cursus Grip en Glans

In de maanden juni en begin juli organiseert Scala de Grip en Glans cursus. Dit is een groepscursus waarbij je meer grip krijgt op je leven en meer glans kunt geven aan je leven.

“Soms is het goed even de balans op te maken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. In de komende groepscursus Grip en Glans kijken we naar wensen en mogelijkheden. En hoe je daar zelf stappen in kunt zetten” vertelt Marjet Foekema, één van de docenten van de cursus. ,,De cursus is er voor iedereen die plezieriger wil leven. Bijvoorbeeld als je soms mensen en gezelligheid om je heen mist, een wat uitgebreidere kennissenkring of meer leuke bezigheden wil of als je wel iets wilt ondernemen, maar merkt dat je dat steeds uitstelt,’’ vult Marleen van der Heijden aan, docent Grip en Glans.

Positieve draai
Tijdens de cursus  leer je hoe je je leven een positieve draai kunt geven. Je krijgt tips en handvatten hoe je plezierig kunt leven. Daarnaast ben je in de groep bezig met je eigen mogelijkheden en helpen de docenten en medecursisten je op weg. Onderwerpen waar je mee aan de slag gaat zijn je persoonlijke sterke punten ontdekken en uitbouwen, de positieve kanten van het alleen zijn, dan wel samenzijn ervaren en initiatief nemen en zelfvertrouwen opbouwen. Niets moet, maar waarom zou je je niet laten inspireren?

Aanmelden
Wil jij ook positief in het leven staan en meer glans aan je leven geven? Haal er uit wat er in zit en meld je nu aan. De GRATIS cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten op donderdagen 1, 8, 15, 22, 29  juni en 6 juli van 12:30 – 15:00 in de Kompaan bij Scala, Moskampweg 3-5 Oosterwolde. Meer informatie via: Marleen van der Heijden 06 – 46 13 46 18 en Marjet Foekema 06 – 11 16 72 97, stichting Scala, via 0516 -567 220 of mail naar: administratie@scala-welzijn.nl

Wisselingen in bestuur

Wisselingen in bestuur

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering van 18 april van Plaatselijk Belang werd een aantal bestuurswisselingen doorgevoerd.

Tussentijds was Popke Akkerman al vertrokken als voorzitter en nu nam ook voorzitter Roel Wink afscheid. Ook was tussentijds Irene van der Wal toegetreden en tijdens de ledenvergadering werd bekend dat ook Jan Venema toetreedt tot het bestuur. Daarmee bestaat het bestuur nu uit zes leden, te weten: Wim van Dijk, Lucie Cazemier, Bart Luchtenveld, Sieta van den Bosch, Jan Venema en Irene van der Wal. Wie de rol van voorzitter op zich neemt wordt door de huidige leden van het bestuur nog bepaald.

Op de foto: De ledenvergadering van Plaatselijk Belang was goed bezocht (linksboven); Roel Wink (linksonder) en Popke Akkerman (rechtsonder) namen afscheid als voorzitter en Jan Venema (rechtsboven) trad toe tot het bestuur. (Foto's: Sjoerd Weiland)

Subsidies aanvragen via PB

In Haulerwijk worden veel activiteiten georganiseerd om het welzijn te bevorderen. In veel gevallen zijn hiervoor subsidies beschikbaar.

Als het gaat om de grotere activiteiten, kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente. Bij kleinere activiteiten is het aanvragen van een subsidie op die manier te omslachtig. Daarom heeft de gemeente Plaatselijk Belang een subsidiepotje ter beschikking gesteld om dit soort activiteiten te stimuleren. Waar gaat het dan om? De subsidies die Plaatselijk Belang kan verstrekken, bedragen maximaal 500 euro per activiteit. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend moeten ten doel hebben om de onderlinge samenhang en het welzijn binnen ons dorp te verbeteren. Ze moeten breed toegankelijk zijn. Evenementen die alleen voor leden toegankelijk zijn, komen daarom niet voor subsidie in aanmerking

HOE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Als u een activiteit organiseert die voor subsidie in aanmerking komt, kunt u een verzoek daartoe naar Plaatselijk Belang sturen (emailadres: secr.pbhaulerwijk@gmail.com). Geef hierin aan om wat voor activiteit het gaat en voor wie deze activiteit georganiseerd wordt. Doe dit wel enkele weken van te voren. Eventueel kunt u ook één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang benaderen.