Haulerwijk

Algemene ledenvergadering

Op 22 april wordt de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang gehouden. Deze vindt plaats in de Enter en begint om 20.00 uur. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging. Vanaf 19.30 uur zijn zij van harte welkom.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Bestuursverkiezing

       Aftredend: Wim van Dijk (niet herkiesbaar)  

       Voorstel nieuw bestuurslid Wim van der Zel

4.       Notulen 17 april 2023

5.       Jaarverslag 2023 secretaris 

6.       Jaarverslag 2023 penningmeester

7.       Verslag kascommissie

8.       Benoemen nieuwe kascommissie

9.       Verslag commissie Welzijn

10.   Waar zijn wij dit jaar mee bezig

11.   Rondvraag

12.   Pauze

13.   Groepsdiscussie (over door leden ingebrachte onderwerpen) 

14.   Sluiting

Kandidaat bestuursleden kunnen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. De voordracht moet door tenminste 20 leden worden ondertekend.

De notulen van 17 april 2023 zijn per mail op te vragen bij de secretaris: secr.pbhaulerwijk@gmail.com. Ook liggen ze twee weken voor de vergadering ter inzage bij: BVK, Slotemaker de Bruïneweg 6a te Haulerwijk

De stukken voor de agendapunten 5 en 6 ontvangt u tijdens de vergadering.

Verslag ALV Plaatselijk Belang 2023

​Datum: maandag 17 april 2023 Tijd: 20.00 uur Plaats: Dorpshuis “De Enter”, Leeksterweg 23, Haulerwijk

1. Opening

Geen bijzonderheden

2. Vaststellen agenda

Toevoegen agendapunt 9A: groen profiel Haulerwijk

3. Bestuursverkiezing

Aftredend: Popke Akkerman en Roel Wink (niet herkiesbaar) 

Aftredende bestuursleden worden bedankt. Irene van der Wal en Jan Venema komen het bestuur versterken. De ledenvergadering stemt hiermee in. Ook geeft de ledenvergadering toestemming voor onderlinge herverdeling van de bestuursfuncties. Henk de Jong heeft zijn werkzaamheden voor de dorpstuin beëindigd. Ook hij wordt bedankt. Zijn commentaar op enkele zaken die speelden rond de tuin wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Notulen 19 april 2022

De notulen worden goedgekeurd.

5. Jaarverslag 2022 secretaris 

De secretaris doet verslag van de activiteiten in het afgelopen jaar. Hierover zijn geen vragen

6. Jaarverslag 2022 penningmeester

De penningmeester geeft aan de hand van de jaarrekening een toelichting over de financiën.

7. Verslag kascommissie

De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.

8. Benoemen nieuwe kascommissie

De nieuwe kascommissie  zal bestaan uit Jaap Vogelzang en Hans Valkenburg.

9. Verslag commissie Welzijn

De commissie Welzijn valt onder Plaatselijk Belang en regelt diverse activiteiten binnen ons dorp, o.a.: Buurthaven, dorpstuin, Bloeizone Snikkeweek, activiteiten JOH.

9A. Groen profiel Haulerwijk.

De gemeente wil Haulerwijk vergroenen en heeft hiervoor enkele voorstellen gemaakt. Deze kunnen in de pauze worden bekeken. Eigen ideeën kunnen ook worden ingebracht.

10. Waar zijn wij dit jaar mee bezig

De voorzitter geeft een kort overzicht van de activiteiten, waar het bestuur zich mee bezig heeft gehouden in de afgelopen periode:

Overleg met gemeente over geluidsoverlast Norgerweg. Plaatselijk Belang ondersteunt hierin de buurtvereniging.

  • Verfraaiing van het centrum
  • Diverse projecten betreffende woningbouw in Haulerwijk.
  • Overleg met Staatsbosbeheer over onderhoud/vernieuwing  bankje Sterntjespoel en over het onderhoud van de graven van de fam. Kok in het Blauwe Bos
  • Bouw Pannakooi bij Kantine sv Haulerwijk
  • Verwijderen brievenbus dorpscentrum

11. Rondvraag

  • Worden we een forensendorp of blijven er mogelijkheden voor uitbreiding van het industrieterrein. 
  • Het nieuwe activiteitenbesluit heeft consequenties voor de gemeente. Het bestuur moet hier alert op zijn. Het bestuur zegt toe dit met de gemeente te zullen bespreken.
  • 30 km wordt niet nageleefd. Veel bewoners houden zich hier niet aan. Bestuur geeft aan, dat zij gemeente zullen vragen de Smily weer in het dorp te plaatsen.
  • Toegangspad naar zwembad is in slechte staat. Het bestuur zal dit doorgeven aan de gemeente.
  • We gaan proberen met Oud en Nieuw vuurwerkshow te organiseren. Het organiseren van een dergelijk evenement heeft tegenwoordig wel erg veel voeten in de aarde.

12. Pauze

13. Presentatie Sportplatform 

Ronald de Vries geeft een presentatie over de samenwerking tussen de verschillende sportverenigingen in ons dorp via het sportplatform. Verenigingen zien hierin alle toegevoegde waarde.

14. Presentatie Bloeizone 

Hammie Bosma geeft toelichting over de bloeizone. Activiteiten in het kader van de bloeizone worden zo veel mogelijk geïntegreerd met bestaande activiteiten  van de verschillende verenigingen en organisaties.

15. Sluiting

De VLOG van PB Vooruitgang Haulerwijk

In samenwerking met JOH is er een vlog gemaakt over PB Vooruitgang Haulerwijk. Hier wordt in een korte versie weergegeven welke commissies onder PB vallen en wat PB betekent voor het dorp.

Schade als gevolg van de gasopslag Norg

Heeft u schade aan gebouwen, objecten of immateriële schade ten gevolge van de gasopslag in Norg? Dan zijn er diverse regelingen voor schadevergoeding.

Heeft u schade dan kunt u, op basis van uw postcode, controleren op de site van Instituut Mijnbouwschade Groningen, of u in aanmerking komt voor schadevergoeding. Komt u in aanmerking voor schadevergoeding dan kunt u, op de site van Instituut Mijnbouwschade Groningen, via 'Mijn dossier' met uw DigiD inloggen en de schadevergoeding aanvragen. Belang is geen partij in deze, maar wij zijn van mening dat u mogelijk iets aan deze informatie kunt hebben. Via https://www.schadedoormijnbouw.nl kunt u de site van Instituut Mijnbouwschade Groningen bereiken.

Verwijderen opschoot op de hei Blauwe Bos

Plaatselijk Belang heeft de afgelopen tijd regelmatig contact gehad met Staatsbosbeheer over het verwijderen van opschot op de hei in het Blauwe Bos. Staatsbosbeheer heeft uiteindelijk aangegeven, dat het liever geen aparte werkdag voor Haulerwijk wil organiseren. Liever ziet Staatsbosbeheer, dat wij aansluiten bij de nationale natuurdag in november. Wij hebben dit in onze vergadering van februari besproken en hebben besloten om dit jaar bij deze natuurdag aan te sluiten.

Subsidies aanvragen via PB

In Haulerwijk worden veel activiteiten georganiseerd om het welzijn te bevorderen. In veel gevallen zijn hiervoor subsidies beschikbaar.

Als het gaat om de grotere activiteiten, kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente. Bij kleinere activiteiten is het aanvragen van een subsidie op die manier te omslachtig. Daarom heeft de gemeente Plaatselijk Belang een subsidiepotje ter beschikking gesteld om dit soort activiteiten te stimuleren. Waar gaat het dan om? De subsidies die Plaatselijk Belang kan verstrekken, bedragen maximaal 500 euro per activiteit. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend moeten ten doel hebben om de onderlinge samenhang en het welzijn binnen ons dorp te verbeteren. Ze moeten breed toegankelijk zijn. Evenementen die alleen voor leden toegankelijk zijn, komen daarom niet voor subsidie in aanmerking

HOE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Als u een activiteit organiseert die voor subsidie in aanmerking komt, kunt u een verzoek daartoe naar Plaatselijk Belang sturen (emailadres: secr.pbhaulerwijk@gmail.com). Geef hierin aan om wat voor activiteit het gaat en voor wie deze activiteit georganiseerd wordt. Doe dit wel enkele weken van te voren. Eventueel kunt u ook één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang benaderen.