Haulerwijk

Algemene Ledenvergadering

Geacht lid, Hierbij ziet u de uitnodiging/agenda voor twee ledenvergaderingen. Bij een statutenwijziging schrijft de wet voor dat er minimaal 2/3 van de leden aanwezig moet zijn. We gaan er vanuit, dat dit niet het geval zal zijn. Om deze reden schrijven we meteen een tweede vergadering uit.

DEZE UITNODIGING GELDT UITSLUITEND VOOR LEDEN VAN ONZE VERENIGING

1E LEDENVERGADERING

Datum: DINSDAG 19 APRIL 2022  -  Tijd: 20.00 uur  -  Plaats: Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23, Haulerwijk

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda/toelichting vorig bestuur 2020
 3. Voorstellen nieuwe bestuur/bestuursverkiezing - Anita Douwsma heeft het bestuur voortijdig verlaten. Voor de opengevallen zetel is het bestuur nog op zoek naar een geschikte kandidaat*.
 4. Notulen 9 maart 2020
 5. Jaarverslag 2020/2021 secretaris
 6. Jaarverslag 2020/2021 penningmeester
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoemen nieuwe kascommissie
 9. Pauze
 10. Statuten wijziging
 11. Waar zijn we mee bezig
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

* Kandidaten bestuursleden kunnen voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen. De voordracht moet door tenminste 20 leden worden ondertekend.

2E LEDENVERGADERING

Datum: MAANDAG 9 MEI 2022  -  Tijd20.00 uur  -  Plaats: Dorpshuis De Enter, Leeksterweg 23, Haulerwijk

AGENDA:

 1. Opening
 2. Vaststellen  agenda
 3. Statuten
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

De statuten (oud en nieuw) en de notulen van 9 maart 2020 zijn per mail op te vragen bij de secretaris: secr.pbhaulerwijk@gmail.com | Ook liggen ze 2 weken voor de vergadering ter inzage bij BVK grafisch vormgever op Slotemaker de Bruïneweg a. De stukken voor de agendapunten 5 en 6 ontvangt u tijdens de vergadering.

Adresgegevens onjuist? Graag wijzigingen doorgeven op e-mail: secr.pbhaulerwijk@gmail.com

Subsidies aanvragen via PB

In Haulerwijk worden veel activiteiten georganiseerd om het welzijn te bevorderen. In veel gevallen zijn hiervoor subsidies beschikbaar.

Als het gaat om de grotere activiteiten, kun je een subsidie aanvragen bij de gemeente. Bij kleinere activiteiten is het aanvragen van een subsidie op die manier te omslachtig. Daarom heeft de gemeente Plaatselijk Belang een subsidiepotje ter beschikking gesteld om dit soort activiteiten te stimuleren. Waar gaat het dan om? De subsidies die Plaatselijk Belang kan verstrekken, bedragen maximaal 500 euro per activiteit. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend moeten ten doel hebben om de onderlinge samenhang en het welzijn binnen ons dorp te verbeteren. Ze moeten breed toegankelijk zijn. Evenementen die alleen voor leden toegankelijk zijn, komen daarom niet voor subsidie in aanmerking

HOE SUBSIDIE AANVRAGEN?

Als u een activiteit organiseert die voor subsidie in aanmerking komt, kunt u een verzoek daartoe naar Plaatselijk Belang sturen (emailadres: secr.pbhaulerwijk@gmail.com). Geef hierin aan om wat voor activiteit het gaat en voor wie deze activiteit georganiseerd wordt. Doe dit wel enkele weken van te voren. Eventueel kunt u ook één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang benaderen.