Haulerwijk

Nieuw bestuur Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang ‘Vooruitgang’ bestaat door omstandigheden op dit moment nog uit twee personen.

De functie van voorzitter wordt door Anne Hof uitgeoefend. De functies van penningmeester en secretaris worden door Gert-Jan Post uitgeoefend. Bijkomend feit is, dat beiden hebben aangegeven bij de eerstvolgende ledenvergadering hun functies te willen neerleggen en niet herkiesbaar te zijn. Om niet helemaal zonder een bestuur te zitten en alvast voor te sorteren op een nieuw bestuur hebben Popke Akkerman en Roel Wink aangeboden om tijdelijk toe te treden tot het bestuur.

De lopende zaken worden afgehandeld door de twee zittende bestuursleden met ondersteuning van de toegetreden leden. Laatstgenoemden zullen nieuwe bestuursleden benaderen en nieuwe zaken initiëren. Door corona kan er helaas nog geen algemene ledenvergadering worden gehouden en ze hopen dat iedereen kan instemmen met deze werkwijze. Op de eerst mogelijke ledenvergadering zal nadere toelichting gegeven worden.

Voor vragen en of opmerkingen hierbij de gegevens:

  • Anne Hof en Gert-Jan Post: secr.pbhaulerwijk@gmail.com
  • Popke Akkerman: 06-22303729, pjakkerman@kpnmail.nl
  • Roel Wink: 06-30223925,>roelwink@home.nl

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !