Haulerwijk

Nieuw bestuur PB

In het decembernummer van Maandblad 'Haulerwijk' stond te lezen dat de huidige nog resterende bestuursleden van Plaatselijk Belang, Anne Hof en Gert-Jan Post willen aftreden. Om het voortbestaan van Plaatselijk Belang te kunnen waarborgen zijn Popke Akkerman en Roel Wink toen tijdelijk toegetreden tot het bestuur om vervolgens een nieuw bestuur te kunnen samenstellen.

Zij slaagden hierin en vonden een vijftal mensen die zich bereid verklaarden zitting te nemen in het nog te vormen nieuwe bestuur. Het nog zittende bestuur was uiteraard content met deze ontwikkeling en vervolgens is dan ook het besluit genomen om aan alle leden een brief te sturen met daarin het verzoek om in te stemmen met de samenstelling van dit nog te vormen nieuwe bestuur. Reden voor deze bijzondere werkwijze is uiteraard de huidige situatie rond Covid-19. Naast het verzoek om in te stemmen met de samenstelling van het nog te vormen bestuur stond in de brief ook vermeld dat de leden tot 15 maart 2021 bij het nog zittende bestuur bezwaar konden maken tegen de toetreding van de in de brief genoemde kandidaten. Het bestuur kan u meedelen dat er tot en met de vermelde datum geen bezwaren zijn ontvangen vanuit het ledenbestand en de overdracht van de bevoegdheden aan het nieuwe bestuur heeft dan ook met ingang van 16 maart 2021 plaatsgevonden. De pagina op de website Haulerwijk.nl van Plaatselijk Belang is inmiddels aangepast. De functies van de voorzitter , secretaris en de penningmeester zijn daar op vermeld.

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !