Haulerwijk

Spannende tijden voor voetbalclub

Spannende tijden voor voetbalclub

Al vanaf 2014 is vereniging s.v. Haulerwijk in gesprek met de gemeente over vervanging van het huidige gebouw op sportpark ‘De Hichte’.

De technische mankementen volgen elkaar zo snel op dat het niet meer te beheren valt, de energiekosten rijzen de pan uit, om over de veiligheidsaspecten nog maar te zwijgen. Hoewel het proces tot dusver moeizaam is verlopen, zijn de gesprekken het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen en ligt formele besluitvorming in de gemeenteraad inmiddels voor.

NIEUWBOUW

De afgelopen jaren is een werkgroep vanuit de vereniging volop bezig geweest met de uitwerking van de plannen. Verschillende scenario’s zijn verkend, waarbij de uitkomst is dat een vervangende accommodatie met vergelijkbare functionaliteit op dezelfde locatie de voorkeur heeft. Deze variant is, financieel gezien, het best haalbaar. Mocht alles doorgaan, dan zal vanuit de vereniging een bouwteam worden samengesteld die samen met de aannemer de vormgeving van het gebouw verder gaat uitwerken.

FINANCIERING

Een heikel punt bij de nieuwbouw is de financiering. De totale kosten van het project worden geraamd op een bedrag van 1,5 miljoen euro. En dat in een periode dat de gemeente mogelijk een sterk verminderde bijdrage vanuit de centrale overheid tegemoet kan zien. De vereniging heeft in nauwe samenwerking met de gemeente een dekkingsplan uitgewerkt. Dit plan voorziet in een verdeling via de systematiek van de 1/3-regeling: de gemeente neemt 1/3 van de kosten voor haar rekening, voor 1/3 deel wordt een renteloze lening verstrekt en de vereniging neemt zelf 1/3 deel van de kosten voor haar rekening. De plannen zijn door de financieel adviseurs van de gemeente als haalbaar, realistisch en voldoende ontwikkeld beoordeeld.

VERVOLG

Op basis van dit financieel oordeel heeft het College bij monde van de wethouders Hijlkema en Verhagen uitgesproken de plannen ter besluitvorming in te willen gaan brengen in de gemeenteraad. Medio mei is door de voorzitter van de vereniging, Ronald de Vries, ter voorbereiding hierop ingesproken in de raadscommissie en zijn de plannen van de vereniging toegelicht. De komende maand worden deze plannen door de raadscommissies beoordeeld en zullen de verschillende fracties hun standpunt bepalen. In de raadsvergadering van 1 juli staat de definitieve besluitvorming vooralsnog gepland. Een spannende maand die bepalend zal zijn voor de toekomst van de vereniging en het voetbal in Haulerwijk!

Foto: Sjoerd Weiland

Terug naar overzicht

Meer weten over ondernemers in Haulerwijk?
Meer nieuws lees je in Maandblad 'Haulerwijk' !